Epigenetics

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Xinlong Xiao, Jieqiong Zhang, Tao Li, Xing Fu, Viswanathan Satheesh, Qingfeng Niu, Zhaobo Lang, Jian-Kang Zhu and Mingguang Lei
J Integr Plant Biol 2019, 61 (2): 110-119.  
DOI: 10.1111/jipb.12768
Abstract (Browse 445)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qiang-Qiang Zhao, Rong-Nan Lin, Lin Li, She Chen and Xin-Jian He
J Integr Plant Biol 2019, 61 (2): 120-139.  
DOI: 10.1111/jipb.12767
Abstract (Browse 707)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yu Yang, Kai Tang, Tatsiana U Datsenka, Wenshan Liu, Suhui Lv, Zhaobo Lang, Xingang Wang, Jinghui Gao, Wei Wang, Wenfeng Nie, Zhaoqing Chu, Heng Zhang, Avtar K Handa, Jian-Kang Zhu and Huiming Zhang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (12): 1224-1242.  
DOI: 10.1111/jipb.12778
Abstract (Browse 238)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jin Cheng Long, Ai Ai Xia, Jing Han Liu, Ju Li Jing, Ya Zhong Wang, Chuang Ye Qi and Yan He
J Integr Plant Biol 2019, 61 (6): 749-764.  
DOI: 10.1111/jipb.12733
Abstract (Browse 238)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Pengfei Dong, Xiaoyu Tu, Haoxuan Li, Jianhua Zhang, Donald Grierson, Pinghua Li and Silin Zhong
J Integr Plant Biol 2020, 62 (2): 201-217.  
DOI: 10.1111/jipb.12809
Abstract (Browse 525)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ruie Liu and Zhaobo Lang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (1): 148-159.  
DOI: 10.1111/jipb.12879
Abstract (Browse 1197)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiao Luo and Yuehui He
J Integr Plant Biol 2020, 62 (1): 104-117.  
DOI: 10.1111/jipb.12896
Abstract (Browse 334)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wei Zong, Jun Yang, Jie Fu and Lizhong Xiong
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 723-729.  
DOI: 10.1111/jipb.12850
Abstract (Browse 362)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sangrea Shim, Hong Gil Lee, Hongwoo Lee, and Pil Joon Seo
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1455-1460.  
DOI: 10.1111/jipb.12917
Abstract (Browse 334)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2019, 61 (2): 90-92.  
DOI: 10.1111/jipb.12777
Abstract (Browse 182)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Guohui Zhu, Yanan Chang, Xuezhong Xu, Kai Tang, Chunxiang Chen, Mingguang Lei, Jian-Kang Zhu and Cheng-Guo Duan
J Integr Plant Biol 2019, 61 (12): 1243-1254.  
DOI: 10.1111/jipb.12787
Abstract (Browse 306)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rong Yang, Li He, Huan Huang, Jian-Kang Zhu, Rosa Lozano-Duran and Heng Zhang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1647-1652.  
DOI: 10.1111/jipb.12979
Abstract (Browse 442)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Nai-Qian Dong and Hong-Xuan Lin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 180-209.  
DOI: 10.1111/jipb.13054
Abstract (Browse 639)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 3-33.  
DOI: 10.1111/jipb.13063
Abstract (Browse 691)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jing Guo, Long Wei, Shan‐Shan Chen, Xue‐Wei Cai, Yin‐Na Su, Lin Li, She Chen and Xin‐Jian He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 755-771.  
DOI: 10.1111/jipb.13052
Abstract (Browse 243)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Feng Qian, Qiu‐Yuan Zhao, Tie‐Nan Zhang, Yu‐Lu Li, Yin‐Na Su, Lin Li, Jian‐Hua Sui, She Chen and Xin‐Jian He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 787-802.  
DOI: 10.1111/jipb.13067
Abstract (Browse 487)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenjie Zeng, Huan Huang, Xueqiang Lin, Chen Zhu, Ken‐ichi Kosami, Chaofeng Huang, Huiming Zhang, Cheng‐Guo Duan, Jian‐Kang Zhu and Daisuke Miki
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 691-706.  
DOI: 10.1111/jipb.13037
Abstract (Browse 250)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 570-582.  
DOI: 10.1111/jipb.13009
Abstract (Browse 256)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Farhan Ullah, Qiutao Xu, Yu Zhao and Dao‐Xiu Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 451-467.  
DOI: 10.1111/jipb.13042
Abstract (Browse 547)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yi‐Zhe Zhang, Juncheng Lin, Zhizhong Ren, Chun‐Xiang Chen, Daisuke Miki, Si‐Si Xie, Jian Zhang, Ya‐Nan Chang, Jing Jiang, Jun Yan, Qingshun Q. Li, Jian‐Kang Zhu and Cheng‐Guo Duan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 707-722.  
DOI: 10.1111/jipb.13068
Abstract (Browse 173)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Pan Liu, Wen‐Feng Nie, Xiansong Xiong, Yuhua Wang, Yuwei Jiang, Pei Huang, Xueqiang Lin, Guochen Qin, Huan Huang, Qingfeng Niu, Jiamu Du, Zhaobo Lang, Rosa Lozano‐Duran and Jian‐Kang Zhu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 772-786.  
DOI: 10.1111/jipb.13045
Abstract (Browse 293)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ze‐Ting Song, Jian‐Xiang Liu and Jia‐Jia Han
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 438-450.  
DOI: 10.1111/jipb.13064
Abstract (Browse 376)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hao Liu, Shuangyu Dong, Ming Li, Fengwei Gu, Guili Yang, Tao Guo, Zhiqiang Chen and Jiafeng Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 393-408.  
DOI: 10.1111/jipb.13040
Abstract (Browse 358)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuhua Wang, Xuelin Zhou, Jinyan Luo, Suhui Lv, Rui Liu, Xuan Du, Bei Jia, Fengtong Yuan, Heng Zhang and Jiamu Du
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1091-1096.  
DOI: 10.1111/jipb.13103
Abstract (Browse 220)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuxu Wei, Wanting Wang, Peng Xu, Wenxiu Wang, Tongtong Guo, Shuang Kou, Minqing Liu, Yake Niu, Hong‐Quan Yang and Zhilei Mao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1133-1146.  
DOI: 10.1111/jipb.13111
Abstract (Browse 213)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jiameng Xu, Jiayong Zhu, Jiajia Liu, Junxia Wang, Zhaojun Ding and Huiyu Tian
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1147-1160.  
DOI: 10.1111/jipb.13091
Abstract (Browse 301)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chunyu Zhang, Qian Qian, Xiang Huang, Wenbin Zhang, Xu Liu and Xingliang Hou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1120-1132.  
DOI: 10.1111/jipb.13109
Abstract (Browse 172)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lin‐Lin Zhang, Wei Li, Ying‐Ying Tian, Seth Jon Davis and Jian‐Xiang Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1097-1103.  
DOI: 10.1111/jipb.13107
Abstract (Browse 275)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xishi Zhou, Junna He, Christos N. Velanis, Yiwang Zhu, Yuhan He, Kai Tang, Mingku Zhu, Lisa Graser, Erica deLeau, Xingang Wang, Lingrui Zhang, W. Andy Tao, Justin Goodrich, Jian‐Kang Zhu and Cui‐Jun Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1462-1474.  
DOI: 10.1111/jipb.13108
Abstract (Browse 226)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuehuan Dai, Jing Wang, Yuguang Song, Zhenhua Liu, Tao Xue, Meng Qiao, Yanchong Yu, Wei Xin and Fengning Xiang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1491-1504.  
DOI: 10.1111/jipb.13156
Abstract (Browse 194)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22