Light signaling

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Huixue Dong, Jie Liu, Guanhua He, Pan Liu, Jiaqiang Sun
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 652-667.  
DOI: 10.1111/jipb.12822
Abstract (Browse 356)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Arpita Yadav, Deeksha Singh, Maneesh Lingwan, Premachandran Yadukrishnan, Shyam Kumar Masakapalli and Sourav Datta
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1270-1292.  
DOI: 10.1111/jipb.12932
Abstract (Browse 353)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Nanxun Qin, Dongqing Xu, Jigang Li and Xingwang Deng
J Integr Plant Biol 2020, 62 (1): 90-103.  
DOI: 10.1111/jipb.12903
Abstract (Browse 385)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yong Zou, Ran Li and Ian T. Baldwin
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1341-1351.  
DOI: 10.1111/jipb.12880
Abstract (Browse 322)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiangxiong Deng, Xuwen Xu, Yu Liu, Yan Zhang, Liuyi Yang, Shuqun Zhang and Juan Xu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1797-1812.  
DOI: 10.1111/jipb.12974
Abstract (Browse 350)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Md Sayeedul Islam, Toan Van Nguyen, Wataru Sakamoto and Shingo Takagi
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1352-1371.  
DOI: 10.1111/jipb.12910
Abstract (Browse 265)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuedan Lu, Yan Zhou, Fan Fan, JunHua Peng and Jian Zhang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 737-760.  
DOI: 10.1111/jipb.12852
Abstract (Browse 411)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhaoqing Song, Yeting Bian, Jiujie Liu, Yuting Sun and Dongqing Xu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1293-1309.  
DOI: 10.1111/jipb.12935
Abstract (Browse 341)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qing-Ping Zhao, Jin-Dong Zhu, Nan-Nan Li, Xiao-Nan Wang, Xiang Zhao and Xiao Zhang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 614-630.  
DOI: 10.1111/jipb.12813
Abstract (Browse 322)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Li Lin, Huaxi Dong, Guoqian Yang and Ruohe Yin
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1327-1340.  
DOI: 10.1111/jipb.12977
Abstract (Browse 409)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jennifer Mach
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 966-967.  
DOI: 10.1111/jipb.12860
Abstract (Browse 245)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hongtao Liu, Rongcheng Lin and Xing Wang Deng
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1267-1269.  
DOI: 10.1111/jipb.13004
Abstract (Browse 703)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jindong Yan, Xinmei Li, Bingjie Zeng, Ming Zhong, Jiaxin Yang, Piao Yang, Xin Li, Chongsheng He, Jianzhong Lin, Xuanming Liu and Xiaoying Zhao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1717-1740.  
DOI: 10.1111/jipb.12971
Abstract (Browse 370)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Liwen Yang, Zhimin Jiang, Yanjun Jing and Rongcheng Lin
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1372-1384.  
DOI: 10.1111/jipb.12938
Abstract (Browse 360)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Na Lian, Xinwei Wang, Yanping Jing and Jinxing Lin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 241-250.  
DOI: 10.1111/jipb.13046
Abstract (Browse 261)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tao Li, Hongmei Lian, Haojie Li, Yufang Xu and Huiyong Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1437-1450.  
DOI: 10.1111/jipb.13099
Abstract (Browse 334)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuxu Wei, Wanting Wang, Peng Xu, Wenxiu Wang, Tongtong Guo, Shuang Kou, Minqing Liu, Yake Niu, Hong‐Quan Yang and Zhilei Mao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1133-1146.  
DOI: 10.1111/jipb.13111
Abstract (Browse 245)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22