Photosynthesis

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Shuying Pan, Kai-en Li, Wei Huang, Huan Zhong, Huihui Wu, Yuan Wang, He Zhang, Zongwei Cai, Hongwei Guo, Xuemei Chen and Yiji Xia
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 967-983.  
DOI: 10.1111/jipb.12867
Abstract (Browse 347)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoxiao Dong, Sujuan Duan, Hong-Bin Wang and Hong-Lei Jin
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1418-1432.  
DOI: 10.1111/jipb.12907
Abstract (Browse 329)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hongfeng Wang, Fanjiang Kong and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1181-1196.  
DOI: 10.1111/jipb.13084
Abstract (Browse 277)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bingsheng Lv, Jiayong Zhu, Xiangpei Kong and Zhaojun Ding
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 819-822.  
DOI: 10.1111/jipb.13036
Abstract (Browse 265)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuemei Wang, Zhipan Yang, Yi Zhang, Wen Zhou, Aihong Zhang and Congming Lu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1741-1761.  
DOI: 10.1111/jipb.12936
Abstract (Browse 233)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Gang Xu, Zhimin Jiang, Haiyang Wang and Rongcheng Lin
J Integr Plant Biol 2019, 61 (2): 168-181.  
DOI: 10.1111/jipb.12696
Abstract (Browse 174)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jie Wang, Long‐Jiang Yu, Wenda Wang, Qiujing Yan, Tingyun Kuang, Xiaochun Qin and Jian‐Ren Shen
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1367-1381.  
DOI: 10.1111/jipb.13095
Abstract (Browse 154)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Caihuang Xu, Qingjun Zhu, Jing‐Hua Chen, Liangliang Shen, Xiaohan Yi, Zihui Huang, Wenda Wang, Min Chen, Tingyun Kuang, Jian‐Ren Shen, Xing Zhang and Guangye Han
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1740-1752.  
DOI: 10.1111/jipb.13113
Abstract (Browse 122)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22