Hormone signaling

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (1): 25-54.  
DOI: 10.1111/jipb.12899
Abstract (Browse 1664)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dandan Xi, Xu Chen, Yuxia Wang, Ruiling Zhong, Jianmei He, Jiabin Shen and Feng Ming
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 1015-1031.  
DOI: 10.1111/jipb.12735
Abstract (Browse 701)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Changping Deng, Yao Wang, Fenfen Huang, Sunjie Lu, Limei Zhao, Xingyuan Ma and Guoyin Kai
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1688-1702.  
DOI: 10.1111/jipb.12943
Abstract (Browse 323)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Li Qu, Li-Bi Lin and Hong-Wei Xue
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 406-416.  
DOI: 10.1111/jipb.12713
Abstract (Browse 265)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qi-Qi Zhang, Jia-Gang Wang, Ling-Yan Wang, Jun-Fang Wang, Qun Wang, Ping Yu, Ming-Yi Bai and Min Fan
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 421-432.  
DOI: 10.1111/jipb.12818
Abstract (Browse 427)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Aixia Huang, Yongshun Wang, Yangyang Liu, Guodong Wang and Xiaoping She
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 912-926.  
DOI: 10.1111/jipb.12870
Abstract (Browse 312)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiao-Fan Zhang, Jian-Hua Tong, Ai-Ning Bai, Chun-Ming Liu, Lang-Tao Xiao and Hong-Wei Xue
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1625-1637.  
DOI: 10.1111/jipb.12927
Abstract (Browse 362)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Li Han, Xuan Zhou, Yiting Zhao, Shusheng Zhu, Lixia Wu, Yunlu He, Xiangrui Ping, Xinqi Lu, Wuying Huang, Jie Qian, Lina Zhang, Xi Jiang, Dan Zhu, Chongyu Luo, Saijie Li, Qian Dong, Qijing Fu, Kaiyuan Deng, Xin Wang, Lei Wang, Sheng Peng, Jinsong Wu, Weimin Li, Jiří Friml, Youyong Zhu, Xiahong He and Yunlong Du
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1433-1451.  
DOI: 10.1111/jipb.12905
Abstract (Browse 321)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dandan Jia, Lian-Ge Chen, Guimin Yin, Xiaorui Yang, Zhihua Gao, Yi Guo, Yu Sun and Wenqiang Tang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1093-1111.  
DOI: 10.1111/jipb.12915
Abstract (Browse 419)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Fanwei Meng, Chao Yang, Jidong Cao, Huan Chen, Jinhuan Pang, Qiqi Zhao, Zongyi Wang, Zheng Qing Fu and Jun Liu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1552-1573.  
DOI: 10.1111/jipb.12922
Abstract (Browse 698)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoqing Meng, Jing Cai, Lei Deng, Ge Li, Jian Sun, Yonghua Han, Tingting Dong, Yang Liu, Tao Xu, Siyuan Liu, Zongyun Li and Mingku Zhu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1942-1966.  
DOI: 10.1111/jipb.12987
Abstract (Browse 250)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuekun Ren, Xiaojie Tian, Shuyu Li, Enyang Mei, Mingliang He, Jiaqi Tang, Min Xu, Xiufeng Li, Zhenyu Wang, Chuanyou Li and Qingyun Bu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 793-811.  
DOI: 10.1111/jipb.12914
Abstract (Browse 415)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Peisen Su, Lanfei Zhao, Wen Li, Jinxiao Zhao, Jun Yan, Xin Ma, Anfei Li, Hongwei Wang and Lingrang Kong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 340-352.  
DOI: 10.1111/jipb.12992
Abstract (Browse 374)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sascha Waidmann and Jürgen Kleine-Vehn
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 882-886.  
DOI: 10.1111/jipb.12929
Abstract (Browse 172)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Claus Wasternack
J Integr Plant Biol 2020, 62 (2): 162-164.  
DOI: 10.1111/jipb.12840
Abstract (Browse 276)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Liwen Yang, Shuangrong Liu and Rongcheng Lin
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1310-1326.  
DOI: 10.1111/jipb.13001
Abstract (Browse 303)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lishan Yao, Yanmei Li, Chuanyu Ma, Lixiu Tong, Feili Du and Mingliang Xu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1535-1551.  
DOI: 10.1111/jipb.12911
Abstract (Browse 559)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Nai-Qian Dong and Hong-Xuan Lin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 180-209.  
DOI: 10.1111/jipb.13054
Abstract (Browse 601)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 494-509.  
DOI: 10.1111/jipb.13058
Abstract (Browse 513)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuanfeng Li, Meng Deng, Haofeng Liu, Yan Li, Yu Chen, Min Jia, Hui Xue, Jingxia Shao, Jun Zhao, Yafei Qi, Lijun An, Fei Yu and Xiayan Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 646-661.  
DOI: 10.1111/jipb.13003
Abstract (Browse 354)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
He Zhao, Cui-Cui Yin, Biao Ma, Shou-Yi Chen and Jin-Song Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 102-125.  
DOI: 10.1111/jipb.13028
Abstract (Browse 376)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lin Liu, Zipeng Yu, Yang Xu, Cheng Guo, Lei Zhang, Changai Wu, Guodong Yang, Jinguang Huang, Kang Yan, Huairui Shu, Chengchao Zheng and Shizhong Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 723-739.  
DOI: 10.1111/jipb.12996
Abstract (Browse 202)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qujiang Wen, Manli Sun, Xianglan Kong, Yang Yang, Qiang Zhang, Guiyan Huang, Wenqin Lu, Wanyue Li, Yuling Meng and Weixing Shan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 961-976.  
DOI: 10.1111/jipb.13033
Abstract (Browse 210)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaodong Yu, Yiren Xu and Shunping Yan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 823-827.  
DOI: 10.1111/jipb.13074
Abstract (Browse 369)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
M. Estrella Santamaria, Alejandro Garcia, Ana Arnaiz, Irene Rosa‐Diaz, Gara Romero‐Hernandez, IsabelDiaz and Manuel Martinez
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 312-326.  
DOI: 10.1111/jipb.13026
Abstract (Browse 251)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Li Ping Tang, Yi Yang, Hui Wang, Lixin Li, Le Liu, Yu Liu, Jinfeng Yuan, Xiang Yu Zhao, Klaus Palme, Ying Hua Su and Xugang Li
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 737-755.  
DOI: 10.1111/jipb.13043
Abstract (Browse 207)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 570-582.  
DOI: 10.1111/jipb.13009
Abstract (Browse 235)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Farhan Ullah, Qiutao Xu, Yu Zhao and Dao‐Xiu Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 451-467.  
DOI: 10.1111/jipb.13042
Abstract (Browse 507)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chaoqi Wang, Shouyi Dai, Zhong‐Lin Zhang, Wenqing Lao, Ruiying Wang, Xianqing Meng and Xin Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 828-833.  
DOI: 10.1111/jipb.13075
Abstract (Browse 384)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhuqing Wang, Duoyan Rong, Dixing Chen, Yang Xiao, Renyi Liu, Shuang Wu and Chizuko Yamamuro
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 583-596.  
DOI: 10.1111/jipb.13020
Abstract (Browse 368)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh and Woo Taek Kim
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 431-437.  
DOI: 10.1111/jipb.13014
Abstract (Browse 691)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Teng‐Yue Zhang, Zhong‐Qi Li, Yu‐Dong Zhao, Wen‐Jie Shen, Meng‐Shu Chen, Hai‐Quan Gao, Xiao‐Min Ge, Hui‐Qin Wang, Xue Li and Jun‐Min He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1324-1340.  
DOI: 10.1111/jipb.13083
Abstract (Browse 257)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Pengcheng Guo, Leelyn Chong, Fangming Wu, Chuan‐Chih Hsu, Chuanyou Li, Jian‐Kang Zhu and Yingfang Zhu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 802-815.  
DOI: 10.1111/jipb.13062
Abstract (Browse 266)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yupu Huang, Sheliang Wang, Chuang Wang, Guangda Ding, Hongmei Cai, Lei Shi and Fangsen Xu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 937-948.  
DOI: 10.1111/jipb.13048
Abstract (Browse 217)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bingsheng Lv, Kongqin Hu, Te Tian, Kaijing Wei, Feng Zhang, Yuebin Jia, Huiyu Tian and Zhaojun Ding
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 662-678.  
DOI: 10.1111/jipb.13006
Abstract (Browse 377)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bingsheng Lv, Jiayong Zhu, Xiangpei Kong and Zhaojun Ding
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 819-822.  
DOI: 10.1111/jipb.13036
Abstract (Browse 267)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanlin Ma, Jing Cao, Qiaoqiao Chen, Jiahan He, Zhibin Liu, Jianmei Wang, Xufeng Li and Yi Yang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 543-552.  
DOI: 10.1111/jipb.13030
Abstract (Browse 314)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Han Qiao, Han Zhang, Zhun Wang and Yuanyue Shen
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 553-569.  
DOI: 10.1111/jipb.13065
Abstract (Browse 254)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hang Su, Tian Wang, Chuanfeng Ju, Jinping Deng, Tianqi Zhang, Mengjiao Li, Hui Tian and Cun Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 597-610.  
DOI: 10.1111/jipb.13057
Abstract (Browse 477)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanli Chen, Liping Zhang, Haiyan Zhang, Ligang Chen and Diqiu Yu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1712-1723.  
DOI: 10.1111/jipb.13144
Abstract (Browse 362)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22