Biotechnology

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Hui Li, Xinren Dai, Xiong Huang, Mengxuan Xu, Qiao Wang, Xiaojing Yan, Ronald R. Sederoff and Quanzi Li
J Integr Plant Biol 2021, 63 (11): 1906-1921.  
DOI: 10.1111/jipb.13159
Abstract (Browse 920)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chuang Wei, Chong Wang, Meng Jia, Hong‐Xuan Guo, Peng‐Yu Luo, Mu‐Gui Wang, Jian‐Kang Zhu and Hui Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1595-1599.  
DOI: 10.1111/jipb.13089
Abstract (Browse 373)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rongfang Xu, Fanna Kong, Ruiying Qin, Juan Li, Xiaoshuang Liu and Pengcheng Wei
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1600-1605.  
DOI: 10.1111/jipb.13146
Abstract (Browse 280)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuanyuan Yan, Jinjie Zhu, Xiantao Qi, Beijiu Cheng, Changlin Liu and Chuanxiao Xie
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1671-1680.  
DOI: 10.1111/jipb.13086
Abstract (Browse 356)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jun He, Rayko Halitschke, Ian T. Baldwin and Meredith C. Schuman
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1416-1421.  
DOI: 10.1111/jipb.13104
Abstract (Browse 126)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shi‐Jian Song, Gyeong‐Im Shin, Jinyong Noh, Jiho Lee, Deok‐Hwan Kim, Gyeongryul Ryu, Gyeongik Ahn, Hyungmin Jeon, Hai‐Ping Diao, Youngmin Park, Min Gab Kim, Woe‐Yeon Kim, Young‐Jin Kim, Eun‐Ju Sohn, Chang Seon Song and Inhwan Hwang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1505-1520.  
DOI: 10.1111/jipb.13141
Abstract (Browse 201)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Liang Zhang, Tao Wang, Guangyang Wang, Aoyue Bi, Misganaw Wassie, Yan Xie, Liwen Cao, Huawei Xu, Jinmin Fu, Liang Chen, Yang Zhao and Tao Hu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1410-1415.  
DOI: 10.1111/jipb.13101
Abstract (Browse 202)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qiaoqiao Xiao, Zhongqiu Li, Mengmeng Qu, Wenying Xu, Zhen Su and Jiaotong Yang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1422-1436.  
DOI: 10.1111/jipb.13112
Abstract (Browse 157)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuqing Liu, Yubang Gao, Jiakai Liao, Miao Miao, Kai Chen, Feihu Xi, Wentao Wei, Huihui Wang, Yongsheng Wang, Xi Xu, Anireddy S.N. Reddy and Lianfeng Gu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1294-1308.  
DOI: 10.1111/jipb.13081
Abstract (Browse 208)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanmei Chen, Yi Wang, Jun Yang, Wenbin Zhou and Shaojun Dai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1197-1210.  
DOI: 10.1111/jipb.13087
Abstract (Browse 350)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jian Chen, Xiangbo Zhang, Fei Yi, Xiang Gao, Weibin Song, Haiming Zhao and Jinsheng Lai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1227-1239.  
DOI: 10.1111/jipb.13077
Abstract (Browse 224)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Miru Du, Ting Wang, Qun Lian, Xiaojie Zhang, Guohui Xin, Yuanyuan Pu, Glenn J. Bryan and Jianjian Qi
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 628-633.  
DOI: 10.1111/jipb.13018
Abstract (Browse 317)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiangyu Xiong, Jieping Liang, Zhenxiang Li, Ben‐Qiang Gong and Jian‐Feng Li
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 634-645.  
DOI: 10.1111/jipb.13023
Abstract (Browse 290)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jing Guo, Long Wei, Shan‐Shan Chen, Xue‐Wei Cai, Yin‐Na Su, Lin Li, She Chen and Xin‐Jian He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 755-771.  
DOI: 10.1111/jipb.13052
Abstract (Browse 221)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xueting Wang, Juncai Ma, Xuejiao Jin, Ning Yue, Peng Gao, Keith Ka Ki Mai, Xian‐Bing Wang, Dawei Li, Byung‐Ho Kang and Yongliang Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 353-364.  
DOI: 10.1111/jipb.13027
Abstract (Browse 213)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
M. Estrella Santamaria, Alejandro Garcia, Ana Arnaiz, Irene Rosa‐Diaz, Gara Romero‐Hernandez, IsabelDiaz and Manuel Martinez
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 312-326.  
DOI: 10.1111/jipb.13026
Abstract (Browse 251)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yufei Li, Chenkun Yang, Hasan Ahmad, Mohamed Maher, Chuanying Fang and Jie Luo
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 210-227.  
DOI: 10.1111/jipb.13047
Abstract (Browse 213)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Baocai Zhang, Yihong Gao, Lanjun Zhang and Yihua Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 251-272.  
DOI: 10.1111/jipb.13055
Abstract (Browse 405)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xingang Wang, Min Ren, Danni Liu, Dabao Zhang, Cuijun Zhang, Zhaobo Lang, Alberto P. Macho, Min Zhang and Jian‐Kang Zhu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1469-1484.  
DOI: 10.1111/jipb.12930
Abstract (Browse 335)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Feng-Zhu Wang, Nannan Zhang, Yan-Jun Guo, Ben-Qiang Gong and Jian-Feng Li
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1065-1079.  
DOI: 10.1111/jipb.12891
Abstract (Browse 374)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Kazusato Oikawa, Makoto Hayashi, Yasuko Hayashi and Mikio Nishimura
J Integr Plant Biol 2019, 61 (7): 836-852.  
DOI: 10.1111/jipb.12805
Abstract (Browse 173)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Junhui Zhou, Dongdong Li, Guoming Wang, Fuxi Wang, Merixia Kunjal, Dirk Joldersma and Zhongchi Liu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 269-286.  
DOI: 10.1111/jipb.12793
Abstract (Browse 352)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Weiwei Liu, Chaofeng Wang, Guangda Wang, Yinping Ma, Juan Tian, Yanjun Yu, Li Dong and Zhaosheng Kong
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 388-393.  
DOI: 10.1111/jipb.12721
Abstract (Browse 245)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22