Plant-biotic interaction

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Muhammad Tariqjaveed, Abdul Mateen, Shanzhi Wang, Shanshan Qiu, Xinhang Zheng, Jie Zhang, Vijai Bhadauria and Wenxian Sun
J Integr Plant Biol 2021, 63 (11): 1856-1873.  
DOI: 10.1111/jipb.13162
Abstract (Browse 354)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoyang Chen, Qiutao Xu, Yuhang Duan, Hao Liu, Xiaolin Chen, Junbin Huang, Chaoxi Luo, Dao‐Xiu Zhou and Lu Zheng
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1801-1814.  
DOI: 10.1111/jipb.13149
Abstract (Browse 281)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tie‐Yuan Liu, Nenghui Ye, Xinyu Wang, Debatosh Das, Yuxiang Tan, Xiangkai You, Mingxiu Long, Tianming Hu, Lei Dai, Jianhua Zhang and Mo‐Xian Chen
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1753-1774.  
DOI: 10.1111/jipb.13154
Abstract (Browse 284)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cong Zhou, Qian Zhang, Yu Chen, Jin Huang, Qin Guo, Yi Li, Wensheng Wang, Yongfu Qiu, Wei Guan, Jing Zhang, Jianping Guo, Shaojie Shi, Di Wu, Xiaohong Zheng, Lingyun Nie, Jiaoyan Tan, Chaomei Huang, Yinhua Ma, Fang Yang, Xiqin Fu, Bo Du, Lili Zhu, Rongzhi Chen, Zhikang Li, Longping Yuan and Guangcun He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1695-1711.  
DOI: 10.1111/jipb.13157
Abstract (Browse 317)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bo Yang, Sen Yang, Baodian Guo, Yuyin Wang, Wenyue Zheng, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Zehan Liu, Haonan Wang, Zhenchuan Ma, Yan Wang, Wenwu Ye, Suomeng Dong and Yuanchao Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1382-1396.  
DOI: 10.1111/jipb.13082
Abstract (Browse 320)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhiyuan Yin, Nan Wang, Lei Pi, Lei Li, Weiwei Duan, Xiaodan Wang and Daolong Dou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 949-960.  
DOI: 10.1111/jipb.13031
Abstract (Browse 286)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dingyu Zhang, Zheng Zhu, Jiong Gao, Xin Zhou, Shuai Zhu, Xiaoyan Wang, Xiaolei Wang, Guodong Ren and Benke Kuai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 924-936.  
DOI: 10.1111/jipb.13044
Abstract (Browse 438)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qujiang Wen, Manli Sun, Xianglan Kong, Yang Yang, Qiang Zhang, Guiyan Huang, Wenqin Lu, Wanyue Li, Yuling Meng and Weixing Shan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 961-976.  
DOI: 10.1111/jipb.13033
Abstract (Browse 288)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenjie Zeng, Huan Huang, Xueqiang Lin, Chen Zhu, Ken‐ichi Kosami, Chaofeng Huang, Huiming Zhang, Cheng‐Guo Duan, Jian‐Kang Zhu and Daisuke Miki
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 691-706.  
DOI: 10.1111/jipb.13037
Abstract (Browse 287)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhi‐Xue Zhao, Yong‐Ju Xu, Yang Lei, Qin Li, Ji‐Qun Zhao, Yan Li, Jing Fan, Shunyuan Xiao and Wen‐Ming Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 378-392.  
DOI: 10.1111/jipb.13025
Abstract (Browse 360)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bo Yang, Yuyin Wang, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Wenyue Zheng, Zehan Liu, Sen Yang, Xinyu Liu, Dongya Shi, Haifeng Zhang, Yan Wang, Wenwu Ye and Yuanchao Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 365-377.  
DOI: 10.1111/jipb.12997
Abstract (Browse 448)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 277-282.  
DOI: 10.1111/jipb.12978
Abstract (Browse 512)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xueting Wang, Juncai Ma, Xuejiao Jin, Ning Yue, Peng Gao, Keith Ka Ki Mai, Xian‐Bing Wang, Dawei Li, Byung‐Ho Kang and Yongliang Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 353-364.  
DOI: 10.1111/jipb.13027
Abstract (Browse 276)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 327-339.  
DOI: 10.1111/jipb.13007
Abstract (Browse 679)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoyang Chen, Xiabing Li, Pingping Li, Xiaolin Chen, Hao Liu, Junbin Huang, Chaoxi Luo, Tom Hsiang and Lu Zheng
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 409-425.  
DOI: 10.1111/jipb.13066
Abstract (Browse 447)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tianyu Gong and Xiu‐Fang Xin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 297-304.  
DOI: 10.1111/jipb.13060
Abstract (Browse 603)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qi Li, Bi Wang, Jinping Yu and Daolong Dou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 305-311.  
DOI: 10.1111/jipb.13029
Abstract (Browse 279)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Junzhu Wang, Meng Han and Yule Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 283-296.  
DOI: 10.1111/jipb.13032
Abstract (Browse 232)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hao Liu, Shuangyu Dong, Ming Li, Fengwei Gu, Guili Yang, Tao Guo, Zhiqiang Chen and Jiafeng Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 393-408.  
DOI: 10.1111/jipb.13040
Abstract (Browse 418)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hui‐Min Guo, Hai‐Chao Li, Shi‐Rong Zhou, Hong‐Wei Xue and Xue‐Xia Miao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1967-1982.  
DOI: 10.1111/jipb.12983
Abstract (Browse 276)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ana Marcia Escocard de Azevedo Manhães, Fausto Andres Ortiz‐Morea, Ping He and Libo Shan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 79-101.  
DOI: 10.1111/jipb.13051
Abstract (Browse 321)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Liuyi Yang, Yan Zhang, Rongxia Guan, Sen Li, Xuwen Xu, Shuqun Zhang and Juan Xu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1780-1796.  
DOI: 10.1111/jipb.12973
Abstract (Browse 564)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cuiping Zhang, Yunting Lei, Chengkai Lu, Lei Wang and Jianqiang Wu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1159-1175.  
DOI: 10.1111/jipb.12902
Abstract (Browse 455)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wei Wang, Baomin Feng, Jian-Min Zhou and Dingzhong Tang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (1): 2-24.  
DOI: 10.1111/jipb.12898
Abstract (Browse 787)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sylvans Ochola, Jie Huang, Haider Ali, Haidong Shu, Danyu Shen, Min Qiu, Liyuan Wang, Xi Li, Han Chen, Alex Kange, Dinah Qutob and Suomeng Dong
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 378-392.  
DOI: 10.1111/jipb.12883
Abstract (Browse 337)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Laura Lindo, Rosa E. Cardoza, Alicia Lorenzana, Pedro A. Casquero and Santiago Gutiérrez
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 927-947.  
DOI: 10.1111/jipb.12862
Abstract (Browse 215)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yaqiong Liu, Jia Yan, Qianqian Qin, Jing Zhang, Yan Chen, Lulu Zhao, Kai He and Suiwen Hou
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 360-377.  
DOI: 10.1111/jipb.12845
Abstract (Browse 342)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xian-Yan Zhao, Chen-Hui Qi, Han Jiang, Ming-Shuang Zhong, Chun-Xiang You, Yuan-Yuan Li and Yu-Jin Hao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 527-543.  
DOI: 10.1111/jipb.12825
Abstract (Browse 482)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhi-Xue Zhao, Qin Feng, Xiao-Long Cao, Yong Zhu, He Wang, Viswanathan Chandran, Jing Fan, Ji-Qun Zhao, Mei Pu, Yan Li and Wen-Ming Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 702-715.  
DOI: 10.1111/jipb.12816
Abstract (Browse 433)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Baomin Feng and Dingzhong Tang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (8): 902-907.  
DOI: 10.1111/jipb.12814
Abstract (Browse 283)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuelan Wang, Yan Du and Diqiu Yu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 509-527.  
DOI: 10.1111/jipb.12704
Abstract (Browse 688)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Marine Valette, Marjolaine Rey, Florence Gerin, Gilles Comte and Florence WisniewskiDyé
J Integr Plant Biol 2020, 62 (2): 228-246.  
DOI: 10.1111/jipb.12810
Abstract (Browse 199)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chun-Ming Liu and William (Bill) Lucas
J Integr Plant Biol 2019, 61 (1): 2-3.  
DOI: 10.1111/jipb.12773
Abstract (Browse 201)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22