Abiotic stress

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Xi Luo, Bingcai Wang, Shan Gao, Fei Zhang, William Terzaghi and Mingqiu Dai
J Integr Plant Biol 2019, 61 (6): 658-674.  
DOI: 10.1111/jipb.12797
Abstract (Browse 995)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ya-Nan Chang, Chen Zhu, Jing Jiang, Huiming Zhang, Jian-Kang Zhu and Cheng-Guo Duan
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 563-580.  
DOI: 10.1111/jipb.12901
Abstract (Browse 814)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shengting Li, Hao Chen, Zhi Hou, Yu Li, Cuiling Yang, DaoJie Wang and Chun‐Peng Song
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 998-1016.  
DOI: 10.1111/jipb.12861
Abstract (Browse 398)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tianhua He, Byron B. Lamont, Neal J. Enright, Haylee M. D’Agui and William Stock
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 417-432.  
DOI: 10.1111/jipb.12697
Abstract (Browse 138)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhou Li, Bin Yong, Bizhen Cheng, Xing Wu, Yan Zhang, Xinquan Zhang and Yan Peng
J Integr Plant Biol 2019, 61 (12): 1255-1273.  
DOI: 10.1111/jipb.12770
Abstract (Browse 399)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Alexandre Marques, Harm Nijveen, Charles Somi, Wilco Ligterink and Henk Hilhorst
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 624-638.  
DOI: 10.1111/jipb.12788
Abstract (Browse 336)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenjing Wang, Qingbin Chen, Shouming Xu, Wen-Cheng Liu, Xiaohong Zhu, and Chun-Peng Song
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1518-1534.  
DOI: 10.1111/jipb.12925
Abstract (Browse 472)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lin Tian, Yan Zhang, Erfang Kang, Huifang Ma, Huan Zhao, Ming Yuan, Lei Zhu and Ying Fu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (10): 1062-1084.  
DOI: 10.1111/jipb.12744
Abstract (Browse 216)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiangfeng Wang, Min Xu, Caiji Gao, Yonglun Zeng, Yong Cui, Wenjin Shen and Liwen Jiang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (1): 55-69.  
DOI: 10.1111/jipb.12895
Abstract (Browse 308)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Soohong Kim, Yunjin Choi, Chian Kwon and Hye Sup Yun
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 974-980.  
DOI: 10.1111/jipb.12728
Abstract (Browse 188)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenlong Wang, Wenqiang Wang, Yunzhen Wu, Qinxue Li, Guangqiang Zhang, Ruirui Shi, Junjiao Yang, Yong Wang and Wei Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 631-651.  
DOI: 10.1111/jipb.12842
Abstract (Browse 338)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shengjie Bao, Changmei Hua, Lisha Shen and Hao Yu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (1): 118-131.  
DOI: 10.1111/jipb.12892
Abstract (Browse 439)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ying Zhou, Wei-Juan Tan, Li-Juan Xie, Hua Qi, Yi-Cong Yang, Li-Ping Huang, Yong-Xia Lai, Yi-Fang Tan, De-Mian Zhou, Lu-Jun Yu, Qin-Fang Chen, Mee-Len Chye and Shi Xiao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 330-348.  
DOI: 10.1111/jipb.12875
Abstract (Browse 323)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Aixia Huang, Yongshun Wang, Yangyang Liu, Guodong Wang and Xiaoping She
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 912-926.  
DOI: 10.1111/jipb.12870
Abstract (Browse 330)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sen Chai, Fu-Rong Ge, Yan Zhang and Sha Li
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 718-722.  
DOI: 10.1111/jipb.12864
Abstract (Browse 259)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zilong Tan , Xuejing Wen and Yucheng Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1762-1779.  
DOI: 10.1111/jipb.12994
Abstract (Browse 326)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jian-Ping An, Xiao-Fei Wang and Yu-Jin Hao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1643-1646.  
DOI: 10.1111/jipb.12940
Abstract (Browse 312)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chengliang Sun, Lijuan Liu, Luxuan Wang, Baohai Li, Chongwei Jin and Xianyong Lin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 126-145.  
DOI: 10.1111/jipb.12993
Abstract (Browse 483)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lijun Wang, Jiaojiao Gao, Zixin Zhang, Weimiao Liu, Peilei Cheng, Wenting Mu, Tong Su, Sumei Chen, Fadi Chen and Jiafu Jiang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1059-1064.  
DOI: 10.1111/jipb.12889
Abstract (Browse 607)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qiqi Wu, Mei Wang, Jianlin Shen, Donghua Chen, Yu Zheng and Wei Zhang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 478-491.  
DOI: 10.1111/jipb.12714
Abstract (Browse 264)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhenyuan Pan, Min Liu, Hailiang Zhao, Zengdong Tan, Kun Liang, Qin Sun, Dianming Gong, Haijun He, Wenqi Zhou and Fazhan Qiu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1895-1909.  
DOI: 10.1111/jipb.12982
Abstract (Browse 370)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jing Zhang, Mingjian Zhou, Heng Zhou, Didi Zhao, Cecilia Gotor, Luis C. Romero, Jie Shen, Zhenglin Ge, Zhirong Zhang, Wenbiao Shen, Xingxing Yuan and Yanjie Xie
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 146-160.  
DOI: 10.1111/jipb.13022
Abstract (Browse 434)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 494-509.  
DOI: 10.1111/jipb.13058
Abstract (Browse 569)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 53-78.  
DOI: 10.1111/jipb.13061
Abstract (Browse 1060)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
He Zhao, Cui-Cui Yin, Biao Ma, Shou-Yi Chen and Jin-Song Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 102-125.  
DOI: 10.1111/jipb.13028
Abstract (Browse 398)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhi‐Xue Zhao, Yong‐Ju Xu, Yang Lei, Qin Li, Ji‐Qun Zhao, Yan Li, Jing Fan, Shunyuan Xiao and Wen‐Ming Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 378-392.  
DOI: 10.1111/jipb.13025
Abstract (Browse 315)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenjie Zeng, Huan Huang, Xueqiang Lin, Chen Zhu, Ken‐ichi Kosami, Chaofeng Huang, Huiming Zhang, Cheng‐Guo Duan, Jian‐Kang Zhu and Daisuke Miki
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 691-706.  
DOI: 10.1111/jipb.13037
Abstract (Browse 250)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaojun Pu, Xiumei Dong, Qing Li, Zexi Chen and Li Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1211-1226.  
DOI: 10.1111/jipb.13076
Abstract (Browse 272)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
M. Estrella Santamaria, Alejandro Garcia, Ana Arnaiz, Irene Rosa‐Diaz, Gara Romero‐Hernandez, IsabelDiaz and Manuel Martinez
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 312-326.  
DOI: 10.1111/jipb.13026
Abstract (Browse 271)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 570-582.  
DOI: 10.1111/jipb.13009
Abstract (Browse 256)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Farhan Ullah, Qiutao Xu, Yu Zhao and Dao‐Xiu Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 451-467.  
DOI: 10.1111/jipb.13042
Abstract (Browse 548)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jiayi Yu, Lu Kang, Yuanyuan Li, Changai Wu, Chengchao Zheng, Pei Liu and Jinguang Huang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 484-493.  
DOI: 10.1111/jipb.13019
Abstract (Browse 488)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh and Woo Taek Kim
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 431-437.  
DOI: 10.1111/jipb.13014
Abstract (Browse 736)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Moli Chu , Pengwang Chen, Sufang Meng, Peng Xu and Wenzhi Lan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 528-542.  
DOI: 10.1111/jipb.13008
Abstract (Browse 465)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yulong Zhao, Hanwei Du, Yankai Wang, Huali Wang, Shaoyu Yang, Chaohai Li, Ning Chen, Hao Yang, Yihao Zhang, Yulin Zhu, Luyao Yang and Xiuli Hu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 510-527.  
DOI: 10.1111/jipb.13056
Abstract (Browse 474)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanlin Ma, Jing Cao, Qiaoqiao Chen, Jiahan He, Zhibin Liu, Jianmei Wang, Xufeng Li and Yi Yang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 543-552.  
DOI: 10.1111/jipb.13030
Abstract (Browse 347)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ze‐Ting Song, Jian‐Xiang Liu and Jia‐Jia Han
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 438-450.  
DOI: 10.1111/jipb.13064
Abstract (Browse 376)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jiameng Xu, Jiayong Zhu, Jiajia Liu, Junxia Wang, Zhaojun Ding and Huiyu Tian
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1147-1160.  
DOI: 10.1111/jipb.13091
Abstract (Browse 302)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yue Song, Xiaoyan Zhang, Minze Li, Hao Yang, Diyi Fu, Jian Lv, Yanglin Ding, Zhizhong Gong, Yiting Shi and Shuhua Yang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (11): 1874-1887.  
DOI: 10.1111/jipb.13161
Abstract (Browse 450)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tie‐Yuan Liu, Nenghui Ye, Xinyu Wang, Debatosh Das, Yuxiang Tan, Xiangkai You, Mingxiu Long, Tianming Hu, Lei Dai, Jianhua Zhang and Mo‐Xian Chen
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1753-1774.  
DOI: 10.1111/jipb.13154
Abstract (Browse 253)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22